SISTEMA BB AMP RECAR 10 BT MICRO USB GEM-1010 – SUPER BODEGA